پروژه توسعه پالایشگاه اراک واحد 15

اراک  1389

                کارفرما    مشارکت شرکت ملی ساختمان نفت، مهندسی سازه و سینوپک چین

       مشاور                             آریا هنگارد

پیمانکار اصلی                   تناوب

احجام

 

       بتن ریزی               45000 متر مکعب

       مشاور                             آریا هنگارد

پیمانکار اصلی                   تناوب

کارفرما                            میتکو

       مشاور                             آریا هنگارد

پیمانکار اصلی                   تناوب

کارفرما                            میتکو

       مشاور                             آریا هنگارد

پیمانکار اصلی                   تناوب

کارفرما                            میتکو

       مشاور                             آریا هنگارد

پیمانکار اصلی                   تناوب

اجرای عملیات نصب مکانیکال ،لوله کشی ،برق وابزاردقیق و اسکلت فلزی RFCC واحد 15