احداث اولین کارخانه عایق کاری و اندود بتونی

خرمشهر 1381 – 1378

کارفرما  شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران

مشاور                    

پیمانکار اصلی                   تناوب

احجام

 

بتنM3
ساخت اسکلت فلزیTon
نصب اسکلت فلزیTon
نصب تجهیزاتTon
جوشکاریID
کابل کشیM
نصب تجهیزات ابزاردقیقSet

نصب و راه اندازی کارخانه عایق کاری و اندود بتونی لوله های گازرسانی دریائی مناطق پارس جنوبی بوده است

ankara escort bayan ankara escort