پالایشگاه فاز 14

اصفهان  1400 – 1397

کارفرما                            میتکو

       مشاور                             آریا هنگارد

پیمانکار اصلی                   تناوب

احجام

 

       بتن ریزی               45000 متر مکعب

       مشاور                             آریا هنگارد

پیمانکار اصلی                   تناوب

کارفرما                            میتکو

       مشاور                             آریا هنگارد

پیمانکار اصلی                   تناوب

کارفرما                            میتکو

       مشاور                             آریا هنگارد

پیمانکار اصلی                   تناوب

کارفرما                            میتکو

       مشاور                             آریا هنگارد

پیمانکار اصلی                   تناوب

اجرا عملیات سیویل ، سازه ، مکانیکال و پایپینگ در نواحی OSBL و A12 و A10D (FLAR) و سیویل عمومی، برق، ابزار دقیق و مخابرات کلیه نواحی پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی